Lao động thử việc vẫn được lập Cam kết thu nhập thấp (để miễn khấu trừ thuế)

  • Dr. Mohamed Watsica
  • Mar 23, 2015
  • 1192
Câu hỏi:

 Công ty chúng tôi có tuyển nhân viên mới làm việc, chúng tôi ký hợp đồng thử việc 2 tháng với nhân viên. Chúng tôi trích 10% thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên này khi trả lương, nhưng nhân viên này cam kết với chúng tôi là thu nhập không quá 9 triệu 1 tháng, và không phát sinh thuế thu nhập cá nhân khi quyết toán, viết giấy cam kết theo thông tư. Vậy chúng tôi có cần trích 10% khi trả thu nhập cho nhân viên này không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1i Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);
Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý thuế;
Trường hợp của Công ty theo trình bày có ký hợp đồng thử việc 02 tháng với cá nhân, nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập tại Công ty nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân làm cam kết (sử dụng mẫu số 23/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) gửi Công ty để Công ty làm căn cứ chưa khấu trừ thuế. Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: