Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2015

  • Feb 10, 2015
  • 1176
Để giúp các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quy định hồ sơ khai thuế đầu năm 2015 chúng tôi xin chia sẻ thông tin và thời hạn nộp báo cáo thuế 2015:
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2015
 

 

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT theo Quý DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
1 20/1/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T12/2014

Tờ khai Thuế TNCN T12/2014(nếu có)
  30/1/2015          
Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2014

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2014(nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014

Nộp thuế môn bài năm 2015

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2014(Nếu có)
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014

Nộp thuế môn bài năm 2015
2 20/2/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T1/2015

Tờ khai Thuế TNCN T1/2015 (nếu có)
3 20/3/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T2/2015

Tờ khai Thuế TNCN T2/2015 (nếu có)
    30/3/2015    
Quyết toán Thuế TNDN năm 2014

Quyết toán Thuế TNCN năm 2014

Báo Cáo Tài Chính năm 2014
Quyết toán Thuế TNDN năm 2014

Quyết toán Thuế TNCN năm 2014

Báo Cáo Tài Chính năm 2014  
4 20/4/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T3/2015

Tờ khai Thuế TNCN T3/2015 (nếu có)
30/4/2015      
Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2015

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2015 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2015 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2015
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2015 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2015
5 20/5/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T4/2015

Tờ khai Thuế TNCN T4/2015 (nếu có)
6 20/6/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T5/2015

Tờ khai Thuế TNCN T5/2015 (nếu có)
7 20/7/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T6/2015

Tờ khai Thuế TNCN T6/2015 (nếu có)
30/7/2015  
Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2015

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2015 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2015

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2015
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2015

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2015
8 20/8/2105  
Tờ khai Thuế GTGT T7/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2015 (nếu có)
9 20/9/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T8/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2015 (nếu có)
10
 
20/10/2015   Tờ khai Thuế GTGT T9/2015. Tờ khai Thuế TNCN T9/2015 (nếu có)
  30/10/2015    
Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2015

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/20145(nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2015

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2015
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2015

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2015
11 20/11/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T10/2015

Tờ khai Thuế TNCN T10/2015 (nếu có)
12 20/12/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T11/2015

Tờ khai Thuế TNCN T11/2015 (nếu có)
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News