Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí

  • May 07, 2015
  • 3205
ảng kê thanh toán công tác phí bao gồm thông tin về người công tác, chi phí công tác, số tiền đã tạm ứng, số tiền còn lại được nhận và các vấn đề khác liên quan, được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ tài chính.
Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí

Đơn vị:……………………  Bộ phận:………………….                        Mã đơn vị SDNS:………..

Số:……………

 

Mẫu số C12 – HD

(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng bộ Tài chính)

  ……ngày…….tháng…..năm…..              

 

 BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ

 

Số

TT

Họ và tên

Đơn vị

Tiền tàu xe

Tiền lưu trú

Tiền trọ

Cộng

Số tiền đã tạm ứng

Số tiền còn

được nhận

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

4

5

6=4-5

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

 

 

 

 

 

 

x

 

          Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………………

          (Kèm theo…..chứng từ gốc: Vé, giấy đi đường, Hóa đơn,….)

                                                                                                               ....... Ngày……tháng …..năm.....

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký,họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Khali
Khalid Goldner
8 tháng trước
fgdf
Reply
Khali
Khalid Goldner
8 tháng trước
dfgdfg