Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn theo Thông tư 26/2015/TT-BTC

  • Apr 14, 2015
  • 23457
Mẫu Biên bản điều chỉnh Hóa đơn khi viết sai tên, địa chỉ người mua hàng nhưng mã số thuế đúng.
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn theo Thông tư 26/2015/TT-BTC

Căn cứ điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính như sau:

"Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính."

 Mẫu Biên bản điều chỉnh Hóa đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Số:……/BBĐCHĐ

Căn cứ điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …………./20 ...., đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN A :   ………………………

Địa chỉ :  ……………………….

Điện thoại : …………………                        MST: ………………………

Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….

 

BÊN B :  ……………………………………..

Địa chỉ :  ………………………………………

Điện thoại : …………………………. ………..MST: ………………………

Do:…………………………………………………Chức vụ : ………………………………………

Hai bên thống nhất thoả thuận điều chỉnh hoá đơn GTGT ký hiệu: ……, mẫu số: ……, số ……., ngày … tháng … năm …… như sau:

- Nội dung ghi sai:

- Nội Dung điều chỉnh ghi đúng:  

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News