Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai theo Thông tư 39

  • Apr 24, 2015
  • 2651
Theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và theo khoàn 7 điều 2 thông tu 26/2015/TT-BTC: Khi lập hóa đơn GTGT mà có sai sót nhưng chưa kê khai thuê(trừ Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua) thì 2 bên phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai.
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai  theo Thông tư 39

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

 

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP

Số ……./BBTHHĐ

 

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

- Căn cứ vào khoàn 7 điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng; quản lý thuế và hóa đơn.

 

Hôm nay, ngày …….., đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN A :   

Địa chỉ :  

Điện thoại :                                         MST: 

Do Ông (Bà) :                                     Chức vụ : 

 

BÊN B :  

Địa chỉ :  

Điện thoại :                                        MST: 

Do Ông (Bà):..                                   Chức vụ : 

 

Hai bên, thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn ………...đã lập, có ký hiệu: ……… số ………. ngày ……………  để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số ……………,ký hiệu: ………..  số ……….. ngày …………………

 

 Lý do thu hồi  : 

 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News