Mẫu C70a-HD danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

  • Jul 02, 2015
  • 1959
Mẫu C70a-HD danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)
Mẫu C70a-HD danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
Tên cơ quan (đơn vị):…………...     Mẫu số: C70a-HD
Mã đơn vị: …………………………..                                                                                      (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC
                      ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)
                             
DANH SÁCH THANH TOÁN CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Đợt …. tháng …...... quý …..... năm …............
Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..………
                             
PHẦN 1: DANH SÁCH HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH                  
                             
STT Họ và tên Năm sinh Số sổ BHXH Thời gian đóng BHXH Tiền lương tính hưởng BHXH Điều kiện tính hưởng Số ngày thực nghỉ Số tiền trợ cấp trong kỳ        (đồng) Ký nhận
Tình trạng Thời điểm Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm
Nam Nữ Từ ngày Đến ngày Tổng số
A B 1 2 3 4 5 C 6 7 8 9 10 11 D
A CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU                          
I Bản thân ốm thường                          
1                            
...                            
II Bản thân ốm dài ngày                          
1                            
....                            
III Con ốm                          
1                            
....                            
  Cộng x x x x x x x x x x x   x
CHẾ ĐỘ THAI SẢN                          
I Khám thai                          
1                            
...                            
II Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu                          
1                            
....                            
III Sinh con, nuôi con nuôi                          
1                            
....                            
IV Thực hiện các biện pháp tránh thai                          
1                            
....                            
  Cộng x x x x x x x x x x x   x
DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU ỐM ĐAU                          
I Nghỉ tại gia đình                          
1                            
....                            
II Nghỉ tập trung                          
1                            
....                            
  Cộng x x x x x x x x x x x   x
 D DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU THAI SẢN                          
I ...                          
1                            
....                            
  Cộng x x x x x x x x x x x   x
 E DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP                          
I ...                          
1                            
....                            
  Cộng x x x x x x x x x x x   x
                             
PHẦN 2: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC THANH TOÁN TRONG ĐỢT XÉT DUYỆT TRƯỚC      
                             
STT Họ và tên Năm sinh Số sổ BHXH Đợt xét duyệt Mức hưởng (đồng) Số ngày thực nghỉ Nội dung, lý do điều chỉnh
Nam Nữ Số mới Số chênh lệch Số chênh lệch Lũy kế từ đầu năm
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 C
 A CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU                          
I.  Bản thân ốm thường                          
1                            
...                            
II.  ...                          
 B CHẾ ĐỘ ...                          
...                            
  Cộng  x  x  x
                             
PHẦN 3: TỔNG HỢP CHI PHÍ THANH TOÁN                    
1. Số tiền duyệt mới: .............................................................. đồng                  
2. Số tiền điều chỉnh: ............................................................. đồng                  
TỔNG CỘNG (1 + 2): ........................................................... đồng                  
(Viết bằng chữ: ........................................................................ đồng)                  
                             
                Ngày ...... tháng ....... năm ......  
Người lập biểu Công đoàn cơ sở Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị  
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)  
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: