Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  • Mar 02, 2015
  • 1917
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

                Kính gửi: …………………….................................... 1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ……................

 2. Mã số thuế:                            

3. Địa chỉ: ………………............................4. Số Điện thoại: ………………...…5. Số fax: ……………………..6. Số Tài khoản: ……….........7. Nơi mở Tài khoản: ……………………Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị,  đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./. 

 
....., ngày …… tháng …… năm .....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Download   mẫu số 17/TNCN

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News