Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

  • May 07, 2015
  • 2256
Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 05 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày …tháng …năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………….

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ……………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………

nội dung thanh toán: ………………………………………………………………………….

Số tiền: ………………………………………..( Viết bằng chữ): …………………………..

……………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo: ………………… chứng từ gốc)

 

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: