Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu số 04-2/TNCN

  • Jul 03, 2015
  • 4107
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu số 04-2/TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu số 04-2/TNCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁNTHUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Năm ..........

                    Tên tôi là: ……………….. Quốc tịch:………………….                    Mã số thuế: …………………………..……. Năm ........... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ........ ; 

Năm ....... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị................ và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn;

Năm ......... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị...................... và  có thu nhập từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất mà có mức doanh thu từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng/tháng đã thực hiện nộp thuế tại nơi có nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất cho thuê.

Đề nghị Công ty/đơn vị .................(mã số thuế :....….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

......, ngày ....... tháng ....... năm ......

                                                                            

NGƯỜI UỶ QUYỀN

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: