Mẫu số 01/LPMB: Tờ khai lệ phí môn bài theo thông tư 80 mới nhất năm 2022

  • Jan 04, 2022
  • 1001
Mẫu số 01/LPMB: Tờ khai lệ phí môn bài mới nhất năm 2022 theo thông tư 80/2021/TT-BTC ban hành ngày 29/09/2021. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu kê khai thuế môn bài mới nhất năm 2022 bên dưới.
Mẫu số 01/LPMB: Tờ khai lệ phí môn bài theo thông tư 80 mới nhất năm 2022

Mẫu số 01/LPMB: Tờ khai lệ phí môn bài theo thông tư 80 mới nhất năm 2022

  Mẫu số: 01/LPMB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC
ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)    

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: Năm ……..

[02] Lần đầu:                [03] Bổ sung lần thứ:…

[04] Người nộp lệ phí: ………………………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:                            

[06] Đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………..

[07] Mã số thuế:                            

[08] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..[09] Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm ….    

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT   Tên người nộp lệ phí hoặc tên địa điểm kinh doanh Địa chỉ (Ghi rõ địa chỉ quận/huyện, tỉnh/thành phố) Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanh Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức lệ phí môn bài Số tiền lệ phí môn bài phải nộp Số tiền lệ phí môn bài được miễn Trường hợp miễn lệ phí môn bài (Ghi trường hợp được miễn theo quy định)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(8) (8) (9)
1 Người nộp lệ phí môn bài              
2 Địa điểm kinh doanh (ghi rõ tên)              
  ………              
                 
  Tổng cộng các địa điểm kinh doanh:              
  Tổng cộng              

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…………………………
Chứng chỉ hành nghề số:…….
…, ngày……. tháng……. năm…….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Ghi chú:

Chỉ tiêu [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.

Chỉ tiêu [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.

Chỉ tiêu [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí (sau đây gọi chung là NNT và viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.

Chỉ tiêu [04] đến chỉ tiêu [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của NNT.

Chỉ tiêu [06] đến chỉ tiêu [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích chọn trong trường hợp NNT đã kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.

Tải về Mẫu số 01/LPMB: Tờ khai lệ phí môn bài theo thông tư 80 mới nhất năm 2022: TẠI ĐÂY

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: