Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

  • May 04, 2015
  • 1605
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006. Giấy thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán
Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng
Đơn vi: …….... Bộ phận: ……. Mẫu số: 04-TT (Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNGNgày ... tháng ... năm ...

Số: ................Nợ: ................Có: ................

- Họ và tên người thanh toán: ........................................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ): ................................................................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

...................................

  1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

...................................

  1. Số tạm ứng kỳ này:

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- ....

...................................

II- Số tiền đã chi

...................................

  1. Chứng từ số ............ ngày ........

...................................

  1. .....

...................................

III- Chênh lệch

...................................

  1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

...................................

  1. Chi quá số tạm ứng (II – I)

...................................

 

Giám đốc (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Kế toán thanh toán (Ký, họ tên) Người đề nghị thanh toán (Ký, họ tên)
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: