Mẫu số 16/ĐK-TNCN mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh.

  • Jul 03, 2015
  • 3410
Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh - 16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu số 16/ĐK-TNCN  mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

[01] Lần đầu:                              [02] Bổ sung lần thứ:

[04] Họ và tên cá nhân có thu nhập:...........................................................................

[03] Mã số thuế:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:...................................................

[[05] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):......................................

.........................................................................................................................................

[06] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người nộp thuế đã có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Quốc tịch

Số CMND / Hộ chiếu

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

 

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người nộp thuế  chưa có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/ Xã

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

 

…..…,ngày … tháng … năm ...

                                         CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: