Mẫu tờ khai thuế môn bài - Mẫu số 01/MBAI

  • Ke Toan Gioi
  • 1126
  • 0

Mẫu tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

 

[01] Kỳ tính thuế: năm ........[02]  Lần đầu                 [03]  Bổ sung lần thứ   

[04] Người nộp thuế :.........................................................[05] Mã số thuế: ..........................................................................[06] Địa chỉ:  ................................................................................[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: ..........................[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ...........[12] Đại lý thuế (nếu có) :...........................................................[13] Mã số thuế: ..........................................................[14] Địa chỉ:  ......................................................................[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ..................[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..........[20] Hợp đồng đại lý thuế số:........................ngày ...........................      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT

 

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng Bậc môn bài Mức thuế môn bài
     

(4)

(5)

(6)

 

 

1

 

Người nộp thuế môn bài

............................................................................

 

[22]

 

 

 

 

 

2

 

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng

địa phương (ghi rõ tên, địa chỉ)

..............................................................................

...............................................................................

 

 

[23]

 

 

 

3

Tổng số thuế môn bài phải nộp

[24]

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:....... Chứng chỉ hành nghề số:....                                                  
  ....,Ngày......... tháng........... năm..........  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))
Có thể bạn quan tâm
Cẩm nang