Mẫu tờ khai thuế môn bài - Mẫu số 01/MBAI

  • Apr 03, 2015
  • 1354
Mẫu tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Mẫu tờ khai thuế môn bài  - Mẫu số 01/MBAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

 

[01] Kỳ tính thuế: năm ........[02]  Lần đầu                 [03]  Bổ sung lần thứ   

[04] Người nộp thuế :.........................................................[05] Mã số thuế: ..........................................................................[06] Địa chỉ:  ................................................................................[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: ..........................[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ...........[12] Đại lý thuế (nếu có) :...........................................................[13] Mã số thuế: ..........................................................[14] Địa chỉ:  ......................................................................[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ..................[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..........[20] Hợp đồng đại lý thuế số:........................ngày ...........................      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT

 

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng Bậc môn bài Mức thuế môn bài
     

(4)

(5)

(6)

 

 

1

 

Người nộp thuế môn bài

............................................................................

 

[22]

 

 

 

 

 

2

 

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng

địa phương (ghi rõ tên, địa chỉ)

..............................................................................

...............................................................................

 

 

[23]

 

 

 

3

Tổng số thuế môn bài phải nộp

[24]

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:....... Chứng chỉ hành nghề số:....                                                  
  ....,Ngày......... tháng........... năm..........  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News