Một số doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện chế độ kế toán theo IAS, bây giờ IAS thay đổi có phải đăng ký lại không?

  • Cassandra Kuhlman
  • Dec 17, 2014
  • 622
Câu hỏi:
Một số doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện chế độ kế toán theo IAS, bây giờ IAS thay đổi có phải đăng ký lại không?
Trả lời:

Theo quy định điểm 2 Phần I Thông tư 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính “Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán Việt Nam; việc tổ chức công tác kế toán phải tuân thủ các nguyên tác, nội dung, phương pháp kế toán, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam”. Do đó, các doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện Chế độ kế toán theo IAS phải nhanh chóng chuyển đổi sang thực hiện Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, không được tiếp tục thực hiện kế toán hiện theo IAS. PTĐ - BBT Web

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: