Người phụ thuộc được cấp mã số thuế như thế nào trong năm 2015?

  • Vũ Tiến Đạt
  • 654
  • 0
Người phụ thuộc được cấp mã số thuế như thế nào trong năm 2015?

Trả lời

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Để kịp thời cấp mã số thuế cho người phụ thuộc phục vụ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2014. Cục Thuế hướng dẫn các cơ quan chi trả thu nhập thực hiện như sau:

1. Về khai giảm trừ đối với người phụ thuộc.

Tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế Thu nhập cá nhân quy định:

- Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/ tháng trở xuống không phải khai người phụ thuộc.

- NNT có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trên 09 triệu đồng/ tháng để được giảm trừ gia cảnh thì phải đăng ký, khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Ngoài ra Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định NNT có thu nhập từ tiền lương tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu 16/TNCN và nộp hai bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc. Cơ quan chi trả thu nhập phải thực hiện lưu trữ 01 bản đăng ký và kê khai tổng hợp thông tin người phụ thuộc nộp cho cơ quan thuế để được cấp mã số thuế hàng loạt cho người phụ thuộc.

2/ Ứng dụng hỗ trợ quyết toán thuế 2014 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Dự kiến đầu tháng 1/2015, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK lên 3.3.0 (dành cho Doanh nghiệp) và ứng dụng Quyết toán thuế thu nhập cá nhân lên 3.1.0 (dành cho các đơn vị hành chính sự nghiệp) để phục vụ quyết toán thuế năm 2014 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Do đó, Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, rà soát thông tin về người phụ thuộc (bắt buộc có chứng minh thư đối với người phụ thuộc từ 15 tuổi trở lên và giấy khai sinh của người phụ thuộc dưới 15 tuổi) của cá nhân có thu nhập trên 09 triệu đồng/tháng từ tiền lương, tiền công để được cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

3/ Cách kê khai cấp mã số thuế đồng loạt cho Người phụ thuộc

Cách 1: Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp thông tin về người phụ thuộc của các cá nhân có thu nhập trên 09 triệu đồng/ tháng từ tiền lương, tiền công trên ứng dụng hỗ trợ kê khai mẫu 05-3/TNCN (ban hành kèm theo tờ khai quyết toán mẫu 05/TNCN) nộp cùng hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2014 cho cơ quan thuế.

Cách 2: Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp thông tin về người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập trên 09 triệu đồng/tháng từ tiền lương, tiền công theo mẫu 16/TH (trên ứng dụng hỗ trợ kê khai thiết kế thêm) gửi trước thời gian quyết toán thuế TNCN năm 2014.

Cấp mã số thuế cho người phụ thuộc là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện khi quyết toán thuế TNCN năm 2014. Do đó, Cục Thuế thông báo đến Cơ quan chi trả biết và chủ động rà soát thông tin về người phụ thuộc của cá nhân người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 9 triệu đồng/tháng. Đến tháng 1/2015 khi Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng HTKK thì Cơ quan chi trả thu nhập kê khai trên ứng dụng và nộp kịp thời cho cơ quan thuế trước thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2014.