Những lưu ý về Thuế Môn Bài mới nhất

 • Jan 09, 2022
 • 250
Thuế môn bài là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm căn cứ vào vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh. Mặc dù mức thuế môn bài hàng năm không lớn nhưng là nghĩa vụ bắt buộc doanh nghiệp cần tuân thủ. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật mức nộp, hạn nộp và một số trường hợp được miễn thuế môn bài.
Những lưu ý về Thuế Môn Bài mới nhất

1. Mức nộp lệ phí môn bài năm 2022:

Căn cứ vào Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020, mức thuế, bậc lệ phí môn bài bạn cần nộp trong năm 2022 nằm trong bảng sau:

Mức lệ phí môn bài đối với Doanh nghiệp:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức lệ phí môn bài cả năm
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm

 Mức lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

 Doanh thu bình quân năm Mức lệ phí môn bài cả năm
Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm
Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm
Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm.

 

Trường hợp phải nộp thuế môn bài

Căn cứ theo Điều 2, Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 1, Thông tư 65/2020/TT-BTC, ta có được các nhóm đối tượng bắt buộc phải nộp thuế môn bài như sau:

 • Doanh nghiệp đó được hình thành và thành lập theo đúng các quy định mà pháp luật yêu cầu.
 • Các tổ chức được hình thành và thành lập theo đúng các quy định mà các hợp tác xã đưa ra.
 • Các đơn vị sự nghiệp được hình thành và thành lập theo đúng các quy định của pháp luật đưa ra.
 • Những tổ chức kinh tế trực thuộc các tổ chức chính trị hoặc các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức chính trị - nghề nghiệp, những đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Những tổ chức có hoạt động và tổ chức kinh doanh khác.
 • Những chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của các hình thức kinh doanh được nên trên.
 • Các nhân hoặc những nhóm cá nhân, hộ gia đình thành lập công ty tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp được miễn nộp thuế môn bài

Căn cứ theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP, ta có được 10 đối tượng được miễn nộp thuế môn bài như sau:

1. Những cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình hoạt động sản xuất và kinh doanh nhỏ, lẻ, có doanh thu dưới 100 triệu đồng.

2. Những cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình hoạt động sản xuất và kinh doanh không được thường xuyên và địa điểm hoạt động không ổn định tại một vị trí.

3. Những cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình hoạt động sản xuất muối.

4. Những cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình hoạt động bằng nghề nuôi trồng đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần của nghề cá.

5. Các cơ quan báo chí như: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và những địa điểm bưu điện hoạt động dựa trên văn hóa xã.

6. Hợp tác xã hoặc các liên hiệp hợp tác xã trong đó bao gồm những chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Chúng hoạt động dựa trên lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Các quỹ tín dụng của nhân dân, chi nhánh, văn phòng đại diện, những địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại những vùng ở miền núi.

8. Những công ty hoặc doanh nghiệp mới bắt đầu thành lập hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ được miễn lệ phí (kể từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

 • Tổ chức mới được thành lập (có mã số cá nhân mới, mã số doanh nghiệp mới).
 • Những cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình lần đầu tiên hoạt động sản xuất và kinh doanh.
 • Những chi nhánh được thành lập của văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ được miễn phí môn bài khi các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập nên nó đang trong thời gian được miễn phí môn bài.

9. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài 03 năm đầu, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Những chi nhánh được thành lập của văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ được miễn phí môn bài khi các doanh nghiệp đó thành lập đang trong thời gian được miễn phí môn bài.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài.
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

2. Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Căn cứ theo khoản 1, Điều 10, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài như sau:

Trường hợp đối với những người kinh doanh cá nhân, các hộ kinh doanh không cần phải nộp tờ khai lệ phí môn bài.

Trường hợp những đối tượng phải nộp lệ phí môn bài mới thành lập hoặc có thêm các đối tượng phụ thuộc, địa điểm kinh doanh bắt đầu đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 31/01 của năm liền kề.

3 Thời hạn nộp thuế môn bài mới nhất

Căn cứ theo Khoản 9, Điều 18, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài mới nhất năm 2022 chậm nhất là ngày 30/01/2022. Ngoài ra, sẽ có một số trường hợp đặt biệt dựa theo quy định riêng dưới đây:

Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngay sau khi kết thúc thời miễn nộp phí môn bài thì theo quy định mới thất thời hạn nộp thuế môn bài là:

 • Trường hợp, thời hạn kết thúc miễn phí ở 6 tháng đầu năm. Vậy thì thời gian doanh nghiệp phải nộp phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 của năm kết thúc thời gian được miễn thuế.
 • Trường hợp, thời hạn kết thúc miễn phí ở 6 tháng cuối năm. Vậy thì thời gian doanh nghiệp phải nộp phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 của năm liền kề.

Các hộ kinh doanh cá nhân hoặc cá nhân hoạt động trở lại sau thời gian ngừng kinh doanh:

 • Nếu quay trở lại hoạt động từ 6 tháng đầu năm. Vậy thì thời gian phải nộp phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 của năm kết thúc thời gian được miễn thuế.
 • Nếu quay trở lại hoạt động từ 6 tháng cuối năm. Vậy thì thời gian phải nộp phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 của năm liền kề.

4. Những quy định xử phạt khi nộp chậm thuế môn bài và tờ khai mới nhất

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 quy định xử phạt khi nộp chậm thuế môn bài và tờ khai mới nhất như sau:

 • Nếu nộp hồ sơ khai báo thuế quá thời hạn từ 01 - 05 ngày thì phạt cảnh cáo và tùy theo từng mức độ mà giảm nhẹ tình tiết.
 • Nếu nộp hồ sơ khai báo thuế quá thời hạn từ 01 - 30 ngày thì tùy theo từng mức độ sẽ phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
 • Nếu nộp hồ sơ khai báo thuế quá thời hạn từ 31 - 60 ngày thì tùy theo từng mức độ sẽ phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Sẽ tiến hành xử phạt tiền từ 8.000.000 - 15.000.000 đồng đối với các hành vi như sau:

 • Nếu nộp hồ sơ khai báo thuế quá thời hạn mà nhà nước quy định từ 61 - 90 ngày.
 • Nếu nộp hồ sơ khai báo thuế quá thời hạn mà nhà nước quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
 • Sẽ tiến hành phạt tiền từ 5.000.000 đồng - 25.000.000 đồng, với những đối tượng nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày được tính kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai báo thu. Trong đó bao gồm phát sinh số thuế bắt buộc phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.
Trong trường hợp nếu doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài trễ hơn thời hạn thì mức phạt nộp chậm tính như sau: Số tiền chậm nộp = mức lệ phí môn bài x 0.03% x số ngày chậm nộp

5  Một số câu hỏi thường gặp về thuế môn bài

Câu hỏi 1 Các chi nhánh có cần đóng thuế môn bài?

Trả lời: Có, chi nhánh cũng cần phải đóng thuế môn bài.

Câu hỏi 2 Tạm ngừng kinh doanh có cần đóng thuế môn bài?

Trả lời: Nếu đã tạm ngưng kinh doanh cả năm thì doanh nghiệp, công ty,... không cần phải nộp thuế môn bài. Trường hợp, nếu doanh nghiệp, công ty,... tạm ngưng kinh doanh không trọn năm thì bắt buộc phải nộp phí môn bài.

Câu hỏi 3 Khi vốn điều lệ hay vốn đầu tư tăng giảm cần phải xác định lại thế nào để đóng thuế môn bài?

Trả lời: Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Comment
Guest
 • Đăng nhập bởi MXH:
Related News