Nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN năm 2021

  • Oct 06, 2021
  • 422
Nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN năm 2021

Câu hỏi liên quan đến việc kê khai tờ khai khấu trừ thuế TNCN năm 2021 như sau: - Theo công văn số 19534/CTHN-TTHT ngày 31/5/2021 của Cục thuế TP.Hà Nội thì: Tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập vẫn phải kê khai tờ khai thuế TNCN tháng/quý - Theo công văn số 2254/CTHYE-TTHT ngày 28/5/2021 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên thì: tổ chức không phát sinh chỉ trả thu nhập thì không phải kê khai tờ khai thuế TNCN tháng/quý. Cùng một nội dung nhưng 2 cục thuế có 2 hướng dẫn khác nhau. Vậy cho tôi hỏi: các tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập thì có phải kê khai tờ khai tháng/quý không? và nếu có chi trả thu nhập nhưng chưa tới mức khấu trừ thuế thì có phải kê khai tờ khai thuế TNCN tháng/quý tới cơ quan thuế không? 

Trả lời:

- Căn cứ khoản 6 Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012 quy định:

“6.Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú

  1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau:
  2. a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế;

…”

- Căn cứ điểm 9.9 khoản 9 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

“9.9. Hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công

  1. a) Hồ sơ khai thuế tháng, quý

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN.”

   - Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 01/7/2021 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News