Quy định đơn vị tiền tệ để làm kế toán khi đơn vị kế toán thu chi bằng ngoại tệ

  • Cassandra Kuhlman
  • Dec 11, 2014
  • 680
Câu hỏi:
Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ để kế toán, nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. -Quy định này hiện nay có còn mang tính bắt buộc không? -Số liệu được quy đổi sang đồng Việt Nam phải được trình bày chung trong báo cáo gốc (báo cáo này sẽ có 4 cột số liệu thay vì 2 cột) hay phải được trình bày trên một báo cáo riêng biệt với chú thích là báo cáo chuyển đổi
Trả lời:

Quy định này hiện nay vẫn có hiệu lực và việc chuyển đổi Báo cáo tài chính sử dụng ở Việt Nam từ đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khoá sổ lập Báo cáo tài chính là quy định mang tính bắt buộc. Theo Luật kế toán (điều 11) và theo các văn bản hướng dẫn Luật kế toán thì các đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ khi chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính qui định làm đơn vị tiền tệ kế toán không phải xin phép Bộ Tài chính.

Tuy nhiên hiện nay Thông tư 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư  nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có qui định: “đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế toán và phải được Bộ Tài chính đồng ý bằng văn bản trước khi thực hiện“ (điểm 9, mục I). Số liệu được qui đổi ra đồng Việt Nam có thể trình bày trong một báo cáo riêng biệt với chú thích là báo cáo chuyển đổi và đính kèm với báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ đã được kiểm toán hoặc trình bày chung trong một báo cáo. Báo cáo này sẽ có 4 cột, 2 cột theo đơn vị tiền tệ kế toán của đơn vị và 2 cột theo đơn vị tiền đồng Việt Nam. Báo cáo Tài chính đã chuyển đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm khoá sổ lập BCTC được sử dụng để tổng hợp báo cáo chung, không sử dụng để xử lý các nghĩa vụ tài chính của đơn vị  

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: