Quy định mới về thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2020

  • Ke Toan Gioi
  • 67
  • 1

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế Luật Quản lý thuế 2006 được sửa đổi năm 2012, 2014, 2016. Theo đó thời hạn nộp hồ sơ khai thuế có sự thay đổi.

Căn cứ: Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 (có so sánh với Luật Quản lý thuế 2006), thời hạn nộp hồ sơ khai thuế từ ngày 01/7/2020 có sự thay đổi, cụ thể:

 Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2020

 

Trên đây là quy định mới về hạn nộp tờ khai thuế, theo Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 thời hạn nộp hồ sơ khai thuế có một số thay đổi theo hướng kéo dài thời hạn nộp hồ sơ.

Trong đó, thời hạn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân được kéo dài thêm 01 tháng, điều này giúp người nộp thuế và cơ quan thuế có thêm thời gian, tránh cùng một lúc xử lý cả việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân do doanh nghiệp thực hiện và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cẩm nang