Quyết toán thuế TNCN cho người lao động nước ngoài

  • Jan 28, 2015
  • 1453
Công văn số 11539/ CT-TTHT về quyết toán thuế TNCN quy định : lao động nước ngoài phải có trách nhiệm quyết toán thuế trước khi rời khỏi Việt Nam .
Quyết toán thuế TNCN cho người lao động nước ngoài

    

TỔNG CỤC THUẾ                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP HCM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc  

Số: 11539/ CT-TTHT                    Tp Hồ Chí Minh, ngày25  tháng 12 năm 2014

V/v : quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi: VPĐD Benefiq PTE.,LTD

 Địa chỉ: 17-19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Lầu 6, Phường Bến Nghé, Quận 1

Mã số thuế: 0310692590

 

Trả lời văn bản số 11/2014 ngày 06/11/2014 của Văn phòng về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

+ Tại Khoản 1.c Điều 26 quy định về khai quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền.”

+ Tại Điểm e.3, Khoản 2, Điều 26 quy định về khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có cá nhân cư trú người nước ngoài làm việc tại Công ty từ năm 2011 tới tháng 3/2014, kết thúc hợp đồng làm việc tại Công ty nhưng chưa rời khỏi Việt Nam thì kết thúc năm 2014 khi kê khai quyết toán thuế Công ty chỉ thống kê thu nhập đã trả và số thuế TNCN đã khấu trừ trong 3 tháng đầu năm 2014. Cá nhân nước ngoài phải có trách nhiệm quyết toán thuế đến ngày rời khỏi Việt Nam (nếu rời Việt Nam trước ngày 31/12/2014) hoặc khi kết thúc năm dương lịch 2014.

Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:

- Như trên;

- P.TNCN;

- P.PC;

- Lưu (TTHT, VT).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News