Số thuế được hoàn thấp hơn số thuế xin hoàn, phần thuế chênh lệch đó và chi phí tương ứng phải hạch toán như thế nào?

  • Robot
  • 986
  • 0
Công ty tôi mới được cơ quan thuế duyệt quyết toán thuế GTGT. Tôi muốn hỏi một số vấn đề sau: 1. Số thuế được hoàn thấp hơn số thuế xin hoàn, phần thuế chênh lệch đó và chi phí tương ứng phải hạch toán như thế nào? 2. Sau đó, khi duyệt quyết toán thuế lại loại ra một số chi phí khác nữa thì phải hạch toán như thế nào? 3. Thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ? Thế nào là công ty TNHH một thành viên?

Trả lời

1.     Thuế GTGT đầu vào khi quyết toán thuế không được hoàn lại về nguyên tắc phải tính vào giá vốn hàng bán nếu hàng hoá mua vào có số thuế GTGT không được hoàn lại đã bán ra hoặc giá trị hàng hoá tồn kho nếu hàng hoá mua vào chưa bán ra. Tuy nhiên, phải xem xét mục đích sử dụng cụ thể trong từng trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ dẫn đến số thuế GTGT không được xét hoàn thuế để có cách hạch toán phù hợp.  

2.     Khi duyệt quyết toán thuế TNDN, nếu công ty có một số chi phí bị loại ra (tức là không được khấu trừ, khi xác định thu nhập chịu thuế) thì phải chia ra 2 trường hợp để xem xét:

-          Nếu các chi phí bị loại là chênh lệch vĩnh viễn (tức là chi phí được ghi nhận vào lợi nhuận kế toán nhưng lại không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thì chi phí kế toán, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trong năm đó không có gì thay đổi (không phải điều chỉnh các chi phí thực tế phát sinh đã ghi nhận trong năm). Nhưng số thuế TNDN phải nộp sẽ phải điều chỉnh tăng lên do tổng thu nhập chịu thuế tăng lên, đồng thời, do chi phí thuế TNDN hiện hành tăng lên sẽ làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập giảm đi.

-          Nếu trong số các chi phí bị loại có chi phí thuộc loại chênh lệch tạm thời theo Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế TNDN (tức là chi phí được ghi nhận vào một năm nhưng chi phí đó chỉ được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế ở một năm khác), thì công ty phải ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 17 và Thông tư số 20/2006/TT-BTC. Các ghi chép liên quan đến việc quyết toán thuế TNDN của công ty sẽ được thực hiện theo quy định về điều chỉnh sai sót (Chuẩn mực kế toán số 29 và Thông tư số 20/2006/TT-BTC).  

3.      Tiêu chí để gọi là doanh nghiệp vừa và nhỏ bạn vui lòng xem trả lời câu hỏi 38 mục hỏi đáp về kế toán. Thế nào là một công ty TNHH một thành viên bạn cần tìm đọc Luật doanh nghiệp năm 2005 (Mục II, Chương III).