Sử dụng Mẫu 04 Thông báo hủy hóa đơn điện tử khi nào?

 • Ke Toan Gioi
 • 38
 • 1

Hủy bỏ hóa đơn điện tử như thế nào? Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật

Cách xử lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế.

Khi phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế có sai sót mà chưa gửi cho người mua xử lý như sau:

 1. Doanh nghiệp thực hiện thông báo với cơ quan Thuế theo Mẫu số 04. phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hó đơn điện tử có mã đã lập có sai sót
 2. Doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử mới và ký số, ký điện tử gửi cho cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

 

Mẫu 04 Hủy hóa đơn điện tử
Mẫu 04 Hủy hóa đơn điện tử

 

Khi phát hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực có sai sót nhưng đã gửi cho người mua cần xử lý:

 1. Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót
 2. Người bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Khi cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã cấp mã xác thực cần xử lý:

 1. Cơ quan thuế sẽ thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót
 2. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan Thuế.
 3. Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

Cách xử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập

Trường hợp Doanh nghiệp đã lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và gửi cho người mua có sai sót (không phải do cơ quan thuế phát hiện), xử lý như sau:

 1. Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
 2. Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.

Trường hợp sau khi nhận hóa đơn điện tử và cơ quan thuế phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót. Xử lý sai sót như sau:

 1. Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.
 2. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế.

Người bán lập hoá đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.

Cẩm nang