Công việc của kế toán

Tìm hiểu công việc của kế toán: kế toán ngân hàng

Tìm hiểu công việc của kế toán ngân hàng. Là loại hình kế toán hệ thống thông tin nhằm kiểm tra, rà soát các hoạt động kinh tế tài chính phát sinh trong các ngân hàng bằng các phương pháp hạch toán đặc trưng.