Mã số thuế

Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Để kịp thời cấp mã số thuế (MST) cho người phụ thuộc (NPT) phục vụ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2014. Chúng tôi xin hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện như sau: