TẠM ỨNG

Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí

ảng kê thanh toán công tác phí bao gồm thông tin về người công tác, chi phí công tác, số tiền đã tạm ứng, số tiền còn lại được nhận và các vấn đề khác liên quan, được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ tài chính.

Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006. Giấy thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán