Thông tư 26/2015/TT-BTC

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai theo Thông tư 39

Theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và theo khoàn 7 điều 2 thông tu 26/2015/TT-BTC: Khi lập hóa đơn GTGT mà có sai sót nhưng chưa kê khai thuê(trừ Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua) thì 2 bên phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai.

Bài giảng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế 2014 của cục thuế TP Hà Nội

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho NNT kịp thời cập nhật và thực hiện đúng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế năm 2014, từ ngày 12/3/2015 Cục thuế Hà Nội bắt đầu tập huấn chính sách thuế cho CBCC và NNT trên địa bàn Hà Nội. Dưới dây là bài giảng Bài giảng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế 2014 của cục thuế TP Hà Nội

Những đổi mới cần lưu ý của thông tư 26/2015/TT-BCT

Ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và hóa đơn. Các nội dung mới của Thông tư lần này được sửa đổi, bổ sung nhằm hướng dẫn chi tiết một số Điều tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, nội dung mới sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế GTGT liên quan đến Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau:

Điểm mới của thông tư 26/2015/TT-BCT ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính

Ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và hóa đơn. Các nội dung mới của Thông tư lần này được sửa đổi, bổ sung nhằm hướng dẫn chi tiết một số Điều tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, nội dung mới sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế GTGT liên quan đến Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau: