Thuế tndn

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bài giảng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế 2014 của cục thuế TP Hà Nội

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho NNT kịp thời cập nhật và thực hiện đúng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế năm 2014, từ ngày 12/3/2015 Cục thuế Hà Nội bắt đầu tập huấn chính sách thuế cho CBCC và NNT trên địa bàn Hà Nội. Dưới dây là bài giảng Bài giảng chính sách thuế mới 2015 và quyết toán thuế 2014 của cục thuế TP Hà Nội

Hướng dẫn về thuế TNDN và thuế TNCN với lao động nước ngoài

Các doanh nghiệp có lao đông nước ngoài làm việc thương thắc mắc băn khoăn các vấn đề: Làm thế nào để chi phí lương trả cho lao động nước ngoài được tính vào chi phí hợp lý? và thuế TNCN đối với lao động nước ngoài như thế nào? Nay chúng tôi xin hướng dẫn về khoản chi phí tiền lương với thuế TNDN và thuế TNCN