Tại sao lợi nhuận trên BCĐKT và BCKQKD không khớp?

  • Huong Nguyen
  • 6958
  • 0

Chào anh chị, Em phát hiện BCTC 2013 nhìn lại tổng hợp số liệu lên BCĐKT và báo cáo KQKD thì lại gặp vấn đề sau:

+ BCĐKT: Số lỗ giống như trên sổ sách đã hạch toán (số A)

+ BCKQKD: Số lỗ trên KQKD sau khi tổng hợp các tài khoản doanh thu và chi phí thì lại là 1 số khác (số B)

Em đã dò lại các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, lợi nhuận từ tháng 1 đến tháng 12 và thấy:

+ Nợ 421 trừ Có 421 = lỗ trên BCĐKT (số A)

+ Tổng doanh thu trừ tổng chi phí = lỗ trên báo cáo KQKD (số B)

Tất cả các bảng mình lập đều cân. giờ tìm nguyên nhân mà không ra. anh chị giúp em với

Trả lời

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Đầu tiên chúng tôi nhắc lại cách tính chỉ tiêu LNST trên BCDKT và BCKQKD như sau: 

*)  Trên BCDKT chỉ tiêu:  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Mã số 420  được xác đinh:  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu LN sau thuế chưa phân phối là số dư Có của tài khoản 421 "Lãi chưa phân phối" trên sổ cái. Trường hợp tài khoản 421 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (***)

-> Cách tính Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (TK 421) = Số dư  đầu kỳ  TK 421 + Phát Sinh Có TK 421 -  Phát Sinh Nợ TK 421

*) Trên BCKQKD chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN -Mã số 60:  Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt động của doanh nghiệp (Sau khi trừ đi thuế TNDN) phát sinh trong năm báo cáo

-> Công thức tính lợi nhuận sau thuế THDN như sau:  

Lợi nhuận sau  thuế TNDN = Lợi nhuận trước thuế TNDN - Thuế TNDN(Nếu có)

-  Lợi nhuận trước thuế TNDN = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  + Lợi nhuận khác 

+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD  =  (Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  + Doanh thu hoạt động tài chính) - (Chi Phí  tài chính - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý DN) 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Giá vốn hàng bán
+  Lợi nhuận khác = Thu  nhập khác - chi phí khác

=> Theo như bạn trình bày lợi nhuận sau thuế của công ty bạn năm 2013 trên bảng CDKT và BCKQKD không bằng nhau, Trong câu hỏi của bạn chưa nêu công ty bạn thành lập năm 2013 hay trước năm 2013.

Tuy nhiên chúng tôi tư vấn cho bạn theo 2 trường hợp như sau:

1. Công ty bạn thành lập trong năm 2013 và năm 2013 năm nộp báo cáo tài chính đầu tiên:

Với trường hợp này nếu LN trên BCDKT và BCKQKD khác nhau thì bạn đã làm sai báo cáo cần rà soát lại tất cả sổ sách, hóa đơn, chứng từ.

2.Công ty bạn thành lập trước năm 2013 và năm 2013 không phải là năm nộp báo cáo tài chính đầu tiên:

Với trường hợp này nếu LN trên BCDKT và BCKQKD khác nhau là vấn đề thường xuyên xảy ra vì trên BCDKT chỉ tiêu LNST cộng cả lũy kế của năm trước( số dư đầu kỳ); và lợi nhuân đã chia trong kỳ(Nếu năm trước công ty lãi) 

Với BCKQKD chỉ tiêu LNST là tính trong 01 năm làm báo cáo.