Tư vấn & Hỏi đáp (95)

Việc sử dụng tỷ giá hối đoái

 • Cassandra Kuhlman
 • Dec 16, 2014
 • 619
Một số doanh nghiệp có vướng mắc về việc sử dụng tỷ giá hối đoái nào khi chuyển đổi báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam để nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp doanh nghiệp được chấp thuận cho sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ chính thức trong ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính?

Ghi nhận tiền thuê đất của các công ty trong khu công nghiệp

 • Cassandra Kuhlman
 • Dec 16, 2014
 • 3304
Ghi nhận tiền thuê đất của các công ty trong khu công nghiệp Hiện nay, các công ty 100% vốn nước ngoài thường tiến hành thuê đất của các khu công nghiệp theo toàn bộ thời gian của giấy phép đầu tư và trả tiền một lần. Tuy nhiện việc ghi nhận chi phí thuê đất nay không nhất quán giữa các công ty, cụ thể có công ty ghi nhận vào TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn, trong khi một số công ty khác lại ghi nhận vào TK 2131 – TSCĐ vô hình (quyền sử dụng đất) Theo Thông tư sô 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002, quyền sử dụng đất vừa có thể ghi nhận vào TK 2131 lại vừa có thể ghi nhận vào TK 242. Liệu việc ghi nhận tiền thuê đất của các công ty 100% vốn nước ngoài trong các khu công nghiệp vào TK 2131 có hợp lý không nếu một trong những điều kiện sau đây thoả mãn: - Khu công nghiệp đã hạch toán việc cho thuê đất này như một giao dịch bán đất (cụ thể, chi phí liên quan đến lô đất bán đã được kết chuyển vào giá vốn hàng bán) - Ban quản lý khu công nghiệp hoặc một cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuê đất. Trong hợp đồng giữa khu công nghiệp và đơn vị thuê đất có điều khoản thoả thuận cho phép đơn vị thuê đất chuyển giao quyền của mình liên quan đến lô đất cho một đơn vị thứ ba.

Doanh nghiệp phải tạm hạch toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng vào đâu?

 • Cassandra Kuhlman
 • Dec 16, 2014
 • 2052
Một doanh nghiệp nhận được một khoản tiền do đền bù giải phóng mặt bằng. Tiền đã nhận nhưng tài sản chưa bị thu hồi. Vậy khi nhận được tiền doanh nghiệp phải tạm hạch toán vào đâu? Và khi phát sinh nghiệp vụ tài sản bị thu hồi thì phải hạch toán đầy đủ như thế nào?

Vấn đề hạch toán có phải thu nội bộ không?

 • Cassandra Kuhlman
 • Dec 15, 2014
 • 746
Phải thu nội bộ: trong Báo cáo tài chính không hợp nhất (báo cáo tài chính riêng) của công ty “Nhà đầu tư” a. Doanh thu phát sinh giữa công ty Nhà đầu tư với công ty nhận đầu tư (công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh) được hạch toán vào phải thu của khách hàng hay phải thu nội bộ ? b. Công ty Nhà đầu tư cho công ty Nhận đầu tư vay, khoản vay đó có được hạch toán là phải thu nội bộ không ?

Việc xử lý khoản triết khấu hoặc phụ trội trái phiếu?

 • Cassandra Kuhlman
 • Dec 14, 2014
 • 659
Theo hướng dẫn tại Quyết định số 15/2006/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp thì: - Triết khấu trái phiếu được phân bổ dần để tính vào chi phí đi vay từng kỳ trong suốt thời hạn của trái phiếu. - Phụ trội trái phiếu được phân bổ dần để giảm trừ chi phí đi vay từng kỳ trong suốt thời hạn của trái phiếu. Vậy xin hỏi theo qui định hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp thì việc xử lý khoản triết khấu hoặc phụ trội trái phiếu về thuế TNDN có thống nhất cách xử lý như trên của Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán để xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay xử lý cách khác? Nếu xử lý khác thì theo qui định nào?

Đối với các điều chỉnh sai sót trọng yếu phải điều chỉnh hồi tố.

 • Cassandra Kuhlman
 • Dec 13, 2014
 • 1329
Đối với các điều chỉnh sai sót trọng yếu phải điều chỉnh hồi tố, chỉ điều chỉnh số dư đầu kỳ của bảng cân đối và báo cáo kết quả kinh doanh. Như vậy số liệu trên sổ sách kế toán sẽ không khớp với Báo cáo tài chính tại thời điểm điều chỉnh. Vấn đề này được điều chỉnh như thế nào?

Tôi đang gặp vướng mắc khi xử lý kế toán

 • Cassandra Kuhlman
 • Dec 13, 2014
 • 592
Tôi hiện đang làm việc cho công ty kiểm toán. Hiện nay tôi đang gặp vướng mắc khi xử lý kế toán cho một khách hàng, cụ thể như sau: Một công ty A góp vốn vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty Trung Quốc. Trong năm 2006, công ty A thu tiền 400.000.000đ từ HĐHTKD ngoài khoản lợi nhuận được chia và hạch toán giảm vốn góp (Nợ TK 112, Có TK 222). Như vây, bên hợp doanh (hai bên đã thống nhất lập Ban điều phối để theo dõi kế toán của HĐHTKD) sẽ hạch toán khoản tiền trả cho công ty A như thế nào? Kính đề nghị VACPA nghiên cứu trường hợp này và có ý kiến tư vấn giúp tôi. Xin trân trọng cảm ơn!

Việc chuyển đổi báo cáo tài chính sử dụng ở Việt Nam từ đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái

 • Cassandra Kuhlman
 • Dec 11, 2014
 • 713
Luật Kế toán, đoạn 11 qui định: - Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ để kế toán, nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.. - Quy định này hiện nay có còn mang tính bắt buộc không? - Số liệu được quy đổi sang đồng Việt Nam phải được trình bày chung trong báo cáo gốc (báo cáo này sẽ có 4 cột số liệu thay vì 2 cột) hay phải được trình bày trên một báo cáo riêng biệt với chú thích là báo cáo chuyển đổi.

Báo cáo tài chính

 • Cassandra Kuhlman
 • Dec 11, 2014
 • 663
Các DN vừa và nhỏ áp dụng chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 144 có phải trình bày BCTC năm 2005 theo quy định của Thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2005 của Bộ Tài chính không?