Theo qui định hiện nay có sự khác biệt giữa quyền sử dụng đất có thời hạn và không có thời hạn ?

  • Robot
  • 589
  • 0
Cho ví dụ hướng dẫn về khấu hao bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất chờ tăng giá. Theo qui định hiện nay có sự khác biệt giữa quyền sử dụng đất có thời hạn và không có thời hạn ?

Trả lời

 Theo qui định hiện hành của Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp thì TSCĐ vô hình và Bất động sản đầu tư chỉ trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất có thời hạn. Ví dụ một doanh nghiệp mua quyền sử dụng đất trong một khu đô thị trong vòng 50 năm và xây dựng trên mảnh đất đó một toà nhà cho thuê trong 50 năm thì BĐS đầu tư là quyền sử dụng đó được trích khấu hao tối thiểu là 50 năm. Quyền sử dụng đất lâu dài không được tính khấu hao.