Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0

  • Jan 14, 2015
  • 1300
Ngày 05/01/2015 Tổng cục thuế đã nâng cấp Phần mềm HTKK 3.3.0, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014.
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, iHTKK phiên bản 3.1.0 nhằm hỗ trợ kê khai quyết toán thuế năm 2014.

Theo đó, nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK như sau:

1/ Nâng cấp và bổ sung mới các chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC.   2/  Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế GTGT theo Thông tư 119/2014/TT-BTC.    

3/  Một số nội dung nâng cấp khác, như là: Bổ sung mới chức năng kê khai Tờ khai phí, lệ phí (mẫu số 01/PHLP) trên ứng dụng HTKK theo Thông tư 156; hỗ trợ kết xuất dữ liệu các tờ khai thuế ra file định dạng xml phục vụ gửi tờ khai qua mạng…

4/ Cấp mã MST cho người phụ thuộc của NNT TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 111/2013/TT-BTC

-    Tổ chức chi trả thu nhập có thể thu nhập thông tin người phụ thuộc theo mẫu 05-3/BK-TNCN trước thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2014, khai vào Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh trong chức năng Quyết toán thuế TNCN tại các ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN và gửi đến Cơ quan Thuế để cấp mã NPT trước.

-     Đến thời điểm kê khai tờ khai quyết toán TNCN, tổ chức chi trả không cần kê khai lại bảng kê 05-3/BK-TNCN nếu không có thay đổi thông tin về NPT. Trường hợp chỉ thay đổi thông tin liên quan đến thời gian giảm trừ gia cảnh của NPT thì tổ chức chi trả chỉ cần khai thông tin của NPT đó vào bảng kê 05-3/TNCN kèm theo hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và nộp cho cơ quan Thuế.

* Lưu ý trước thời điểm quyết toán thuế TNCN:  

- Đối với NNT khai thuế qua mạng (iHTKK) nộp Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh (16TH) qua trang http://kekhai thue.gdt.gov.vn.

- Đối với NNT không khai thuế qua mạng cần nộp Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh (16TH) (bản giấy, File theo định dạng XML) cho cơ quan thuế (phòng Tuyên truyền-Hỗ trợ NNT).

Tải phần mềm HTKK 3.3.0 tại đây

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News