Thủ tục thanh lý tài sản cố định khi hết khấu hao

  • Feb 01, 2015
  • 2572
Khi tài sản cố định đã hết khấu hao, Nếu doanh nghiệp muốn thanh lý tài sản cố định thì tiến hành thanh lý theo trình tự thủ tục sau:
Thủ tục thanh lý tài sản cố định khi hết khấu hao

Bước 1: Đề nghị thanh lý tài sản

Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản, quá trình theo dõi sử dụng, đề nghị thanh lý tài sản của các đơn vị trực thuộc, bộ phận cơ sở vật chất của đơn vị lập tờ trình đề nghị thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục thanh lý tài sản theo các mẫu quy định.

Bước 2: Quyết định thanh lý tài sản

- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc đưa ra quyết định thanh lý tài sản cố định

Bước 3: Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của đơn vị

Thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của đơn vị bao gồm:

+ Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;

+ Kế toán trưởng, kế toán tài sản;

+ Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản;

+ Đại diện đơn vị trực tiếp quản lý tài sản thanh lý;

+ Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý;

+ Đại diện đoàn thể: Công đoàn, Thanh tra Nhân dân (nếu cần).

Bước 4: Tiến hành thanh lý tại các đơn vị trực thuộc

Hội đồng thanh lý tài sản trình Thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức xử lý tài sản:

- Bán tài sản (quyết định giá bán, các thủ tục khi bán…).

- Huỷ tài sản.

Bước 5: Tổng hợp, xử lý kết quả thanh lý tài sản của đơn vị

- Hội đồng thanh lý tài sản lập Biên bản thanh lý tài sản cố định, tập hợp các văn bản liên quan đến kết quả xử lý tài sản (hóa đơn bán hàng, biên bản hủy tài sản…).

- Bộ phận kế toán ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo qui định hiện hành của Nhà nước. Tiền thu được từ thanh lý tài sản tại đơn vị, sau khi đã trừ đi chi phí thực hiện việc thanh lý tài sản, số còn lại được chuyển vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News