Thủ tục thuế khi tăng vốn điều lệ công ty

  • Dec 28, 2021
  • 266
Khi nhà đầu tư có thể quyết định tăng vốn chủ sở hữu bằng cách đầu tư thêm vốn, điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty, huy động thêm vốn góp hoặc chào bán cổ phần. Sau khi thay đổi tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp cần lưu ý một số thủ tục thuế như sau:
Thủ tục thuế khi tăng vốn điều lệ công ty

Kê khai lệ phí môn bài khi thay đổi vốn

Theo điểm a, khoản 1, Điều 10, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định:

“1. Lệ phí môn bài

a) …

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.”

Như vậy, doanh nghiệp khi nhận được đăng ký kinh doanh mới về việc tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp cần kê khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh.

Trường hợp tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức lệ phí môn bài phải nộp, doanh nghiệp không phải nộp bổ sung số tiền tăng cho năm thay đổi.

Ví dụ: Tháng 12/2021, Cty Ketoangioi làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty từ 10 tỷ đồng (nộp mức 2.000.000 đồng/năm) lên 18ồng (nộp mức 3.000.000 đồng/năm). Cty Ketoangioi phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2022 và không phải nộp tiền môn bài tăng thêm cho năm 2021. Từ năm 2022, Cty Ketoangioi sẽ nộp 3.000.000 đồng tiền lệ phí môn bài.

Trường hợp góp vốn bằng tài sản

Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp sau:

a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.”

Như vậy, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ thông qua góp vốn bằng tài sản không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp cần làm thủ tục đăng ký lại đối với tài sản cần làm thủ tục thay đổi đăng ký chủ sở hữu.

Nghĩa vụ kê khai thay cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn

Đối với cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn thì tổ chức nơi cá nhân có vốn góp có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News