Thuế GTGT đối với hàng khuyến mại, biếu tặng.

  • Jan 25, 2015
  • 3199
Công văn 7696/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa khuyến mại do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thuế GTGT đối với hàng khuyến mại, biếu tặng.

 

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------

Số: 7696/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH điện Lim Kim Hai VN Địa chỉ: 78 Hoa Cúc, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM Mã số thuế: 0309767298

Trả lời văn thư ngày 15/08/2014 của Công ty về chính sách thuế đối với hàng hóa khuyến mại, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Khoản 3 Điều 7 quy định giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, cho, tặng:

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất)dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

…”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính  hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2.b Điều 16 quy định về lập hóa đơn:

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

+ Tại Điều 18 quy định bán hàng hóa không bắt buộc phải lập hóa đơn:

1. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.”

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

+ Tại Khoản 3.b Điều 5 quy định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:

“Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi; tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi; tiêu dùng nội bộ.”

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định điều kiện khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

...”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có mua quà tặng (áo mưa) để tặng cho khách hàng tại hội chợ triễn lãm thì khi xuất hàng hóa biếu, tặng Công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo quy định; giá tính thuế GTGT được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm biếu, tặng cho khách hàng; hàng hoá biếu tặng không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế TNDN.

Đối với hàng hóa biếu, tặng cho từng khách hàng có giá trị dưới 200.000 đồng nếu khách hàng không yêu cầu lập hóa đơn thì Công ty được lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ và cuối ngày lập một hóa đơn theo hướng dẫn nêu trên. Hàng hóa mua để biếu tặng được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào (nếu đảm bảo điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC), được tính vào chi phí được trừ (nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) và thuộc khoản chi quy định tại Khoản 2.21 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận: - Như trên; - P.KT2; - P.PC; - Lưu (TTHT, HC). 2692-216428/14 TPVu  

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Thị Lệ Nga

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News