Thuế suất của dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài nhưng tiêu dùng ở Việt Nam

  • Jan 27, 2015
  • 1969
Công văn số 11715/CT-TTHT về thuế GTGT quy định : Dịch vụ xuất khẩu cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở Việt Nam thì phải áp dụng thuế xuất 10%.
Thuế suất của dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài nhưng tiêu dùng ở Việt Nam

         

TỔNG CỤC THUẾ                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP HCM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc  

                                                                                 

        Số:11715/CT-TTHT                TP. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 12  năm 2014

                    V/v: Thuế giá trị gia tăng                 

Kính gửi: Cty TNHH dịch vụ phát triển và nguồn cung ứng World Cat VN

Địa chỉ: 09-11 Tôn Đức Thắng, Tầng 26-28, Quận 1, TP.HCM

Mã số thuế: 0312002940

Trả lời văn thư số WCSD/12-14-01 ngày 11/12/2014 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

          Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014):

+ Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 quy định thuế suất 0% áp dụng đối với:

“Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

…”.

+ Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

“- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

...”.

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng với Công ty TNHH World Cat (gọi tắt là “WCHK”) có trụ sở tại Hồng Kông để cung cấp các dịch vụ giám sát sản xuất, kiểm tra chất lượng, hỗ trợ giao hàng, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm do các công ty tại Việt Nam (theo chỉ định của WCHK) sản xuất nhằm đảm bảo sản phẩm tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn nhất định (về mặt kỹ thuật, chất lượng, số lượng và thời hạn giao hàng) thì các dịch vụ này được xác định là tiêu dùng tại Việt Nam do đó không được xem là dịch vụ xuất khẩu, phải áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

          Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn  tại văn bản này.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng KT2;

- P.PC;

- Lưu (TTHT, VT).

4159-310845/14 VNNT

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Lệ Nga

 

 

                                                          

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News