Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV không được tính vào chi phí hợp lý

  • Mar 14, 2015
  • 2804
Công văn Số: 727/TCT-CS về Chính sách thuế TNCN ngày 03 tháng 03 năm 2015 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Đà Nẵng quy định: Khoản Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV không được tính vào chi phí được trừ
Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV không được tính vào chi phí hợp lý

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------

Số: 727/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 3 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 5248/CT-THNVDT ngày 11/12/2014 của Cục Thuế TP Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) liên quan đến tiền lương, tiền công của chủ sở hữu đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

"d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh."

Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điêu hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoán chi phí quy định tai tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết.

 

 

Nơi nhận: - Như trên; - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Vụ PC; Vụ CST (BTC); - Cục TCDN; - Vụ PC - TCT; - Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Cao Anh Tuấn

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News