Tiền thưởng cho tập thể lao động không bị tính thuế TNCN

  • Ke Toan Gioi
  • 2190
  • 0

Tôi được biết:"Với khoản tiền thưởng thì thuế TNCN bị tính khi thưởng cho cá nhân người lao động. Tuy nhiên nếu thưởng cho tập thể lao động thì không bị tính thuế TNCN"

Cho tôi hỏi: Quy định về thuế TNCN như trên có đúng không? Nếu đúng ketoangioi vui lòng cung cấp cho tôi công văn, nghị định quy định điều trên

Trân trọng cảm ơn!

 

Trả lời

- Căn cứ vào Công văn số 40651/CT-HTr ngày 23/6/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN đối với tiền thưởng quy định:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013,  quy định khoản tiền thưởng cho người lao động thuộc diện chịu thuế TNCN

 

- Căn cứ khoản 2 Điều 2 Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về Các khoản thu nhập chịu thuế:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán…”

 

=> Theo quy định trên, trường hợp Công ty chi thưởng cho tập thể người lao động (Phòng) để sử dụng chung, không thưởng cho từng cá nhân thì không tính vào thu nhập chịu thuế của từng cá nhân. Trường hợp chi thưởng cho từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.