Tìm hiểu công việc của kế toán: kế toán tổng hợp

  • Jan 13, 2015
  • 1671
Tìm hiểu công việc của kế toán tổng hợp. Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp phải làm những công việc như hoạch toán lên sổ, kê khai làm báo cáo thuế, làm báo cáo tài chính.
Tìm hiểu công việc của kế toán: kế toán tổng hợp
ke toan tong hop STM1421137888

1. Trách nhiệm:

1.1  Công việc hàng ngày:

-  Hàng ngày kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

-  Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh của các kế toán viên

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

-  Hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ kế toán của nhân viên

-  Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng

-  Trợ giúp các kế toán viên trong phòng kế toán

 1.2  Công việc cuối tháng:

-  Tính lương nhân viên trong toàn công ty

- Hạch toán lương hang tháng theo từng bộ phận, cửa hang, phòng ban

-  Lập bảng tính khấu hao, TSCĐ, bảng phân bổ CCDC

-  Hạch toán các khoản chi phí, các khoản trích trước, các khoản phân bổ, các nghiệp vụ khác,

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Kiểm tra các báo cáo: công nợ phải thu, phải trả của kế toán công nợ, kiểm tra báo cáo thu chi, báo cáo ngân hang của kế toán thanh toán, báo cáo hang tồn kho của kế toán hang hóa

-  Lập BCTC, các báo cáo quản trị theo mẫu

-  Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

-  Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

-  In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở

-   Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

2. Quyền hạn:

-  Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi hạch toán sai

-  Yêu cầu trực tiếp kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời đầy đủ theo quy định

3. Quan hệ:

- Nhân sự chỉ đạo và báo cáo phụ Kế toán trưởng

-  Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên

- Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế -tài chính

- Liên hệ các bộ phận khác thông qua phụ trách phòng KT - TV hoặc theo quy định.

4. Tiêu chuẩn yêu cầu:

-  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán

-  Kinh nghiệm: ít nhất 6 năm, trong đó ít nhất 4 năm làm kế toán tổng hợp

- Nghiệp vụ: Nắm được toàn bộ cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế theo quyết định 15

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

- Có kiến thức căn bản về công nghệ quy trình sản xuất trong công ty

- Kỹ năng văn phòng: Thành thạo, đặc biệt là về excel, các hàm và tiện ích của excel

- Kỹ năng phần mềm: Làm tốt 1 phần mềm kế toán và biết sử dụng phần mềm Fast

- Tố chất: cẩn thận, nhanh nhẹn, sáng tạo

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News