Tính thuế với khoản chiết khấu thương mại cho hộ kinh doanh

  • Nov 11, 2021
  • 409
Tính thuế với khoản chiết khấu thương mại cho hộ kinh doanh

Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

Tại Điều 8 quy định phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân

“1. Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong các trường hợp sau đây:

… c) Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán;…”

Tại Điều 20 quy định hiệu lực thi hành

“1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021”.

Căn cứ Phụ lục I Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC) hướng dẫn:

"Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán nộp thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5%”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty chi trả các khoản chiết khấu thương mại cho hộ khoán từ ngày 1/8/2021 thì Công ty có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay với thuế suất thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5% theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính.

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News