Tôi đang gặp vướng mắc khi xử lý kế toán

  • Robot
  • 486
  • 0
Tôi hiện đang làm việc cho công ty kiểm toán. Hiện nay tôi đang gặp vướng mắc khi xử lý kế toán cho một khách hàng, cụ thể như sau: Một công ty A góp vốn vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty Trung Quốc. Trong năm 2006, công ty A thu tiền 400.000.000đ từ HĐHTKD ngoài khoản lợi nhuận được chia và hạch toán giảm vốn góp (Nợ TK 112, Có TK 222). Như vây, bên hợp doanh (hai bên đã thống nhất lập Ban điều phối để theo dõi kế toán của HĐHTKD) sẽ hạch toán khoản tiền trả cho công ty A như thế nào? Kính đề nghị VACPA nghiên cứu trường hợp này và có ý kiến tư vấn giúp tôi. Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Căn cứ vào câu hỏi và trao đổi qua điện thoại với bạn đã gửi câu hỏi, chúng tôi được biết trong trường hợp nêu trên, Ban điều phối Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã tổ chức công tác kế toán như một đơn vị kế toán độc lập, đã ghi nhận tài sản góp vốn của các bên (quyền sử dụng đất, tiền, nguyên vật liệu...) vào các Tài khoản tài sản tương ứng và Tài khoản Nguồn vốn kinh doanh (TK411). Vậy khi trả tiền cho Công ty A 400.000.000 đồng ngoài khoản lợi nhuận được chia, thì Ban điều phối Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải ghi Nợ TK 411/Có TK 111,112.