Trích lập dự phòng đối với các khoản lỗ trong các công ty liên doanh trong báo cáo tài chính

  • Cassandra Kuhlman
  • Dec 12, 2014
  • 701
Câu hỏi:
Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành có cho phép doanh nghiệp được trích lập dự phòng đối với các khoản lỗ trong các công ty liên doanh mà doanh nghiệp đầu tư trong Báo cáo tài chính riêng hay không?
Trả lời:

Trong Chuẩn mực kế toán và theo Chế độ kế toán doanh nghiệp trước đây không cho phép trích lập dự phòng cho khoản lỗ trong các công ty liên doanh mà doanh nghiệp đầu tư. Do vậy doanh nghiệp không được trích lập dự phòng cho các khoản lỗ ở các công ty liên doanh trên báo cáo tài chính riêng.

Tuy nhiên theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp có qui định doanh nghiệp được trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, trong đó có lập dự phòng đối với khoản lỗ trong các công ty liên doanh mà doanh nghiệp đang đầu tư (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) trong Báo cáo tài chính riêng.

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: