Trường hợp được miễn giảm thuế TNDN xin hỏi có phải được hạch toán vào TK 821 – “Chi phí thuế TNDN hiện hành” không?

  • Robot
  • 701
  • 0
Trường hợp được miễn giảm thuế TNDN xin hỏi có phải được hạch toán vào TK 821 – “Chi phí thuế TNDN hiện hành” không? Theo tôi, dù phần BCTC có ghi rõ là được miễn giảm nhưng nếu vẫn tính toán và hạch toán thuế TNDN phải nộp vào TK 821 thì báo cáo kết quả kinh doanh sẽ phản ánh không đúng phần lợi nhuận sau thuế.

Trả lời

Theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) thì các khoản được miễn, giảm thuế TNDN không được phản ánh vào TK 8211 – “Chi phí thuế TNDN hiện hành”. Các khoản thuế TNDN được miễn, giảm theo Luật thuế TNDN sẽ được tính toán trong tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm khi xác định số thuế TNDN thực tế phải nộp trong kỳ (tham chiếu Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003). VACPA sẽ phản ánh ý kiến đề xuất của bạn với Bộ Tài chính để xem xét thêm về vấn đề này. PTĐ - Web