Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất

  • Feb 20, 2022
  • 482
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của mỗi cá nhân khi tham gia quan hệ lao động hoặc khi phát sinh thu nhập không thường xuyên. Các nhân có quyền tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoặc ủy quyền cho công ty, tổ chức (đại lý thuế) thay mặt mình để tiến hành thủ tục quyết toán thuế TNCN.
Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất
  1. Các trường hợp được uỷ quyền quyết toán thuế TNCN

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế (kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch)/

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế(kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch). Đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng(không quá 120 triệu/1 năm) và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% + Không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Lưu ý:  Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân -> Phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập KHÔNG điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập,

  1. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN: Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTCngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính

Tải mẫu :Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN 

Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH:
Related News