Vấn đề hạch toán có phải thu nội bộ không?

  • Cassandra Kuhlman
  • Dec 15, 2014
  • 709
Câu hỏi:
Phải thu nội bộ: trong Báo cáo tài chính không hợp nhất (báo cáo tài chính riêng) của công ty “Nhà đầu tư” a. Doanh thu phát sinh giữa công ty Nhà đầu tư với công ty nhận đầu tư (công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh) được hạch toán vào phải thu của khách hàng hay phải thu nội bộ ? b. Công ty Nhà đầu tư cho công ty Nhận đầu tư vay, khoản vay đó có được hạch toán là phải thu nội bộ không ?
Trả lời:

a. Doanh thu phát sinh giữa công ty “Nhà đầu tư” với công ty nhận đầu tư (công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh) được hạch toán như quan hệ bán hàng cho các đơn vị khác. Đó là sử dụng tài khoản 131 – “Phải thu khách hàng” (nếu chưa thu tiền) và tài khoản 511 – “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” Khi trình bày trên BCĐKT riêng, khoản phải thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ này được phản ánh ở chỉ tiêu “Phải thu khách hàng” hoặc chỉ tiêu “Phải thu dài hạn của khách hàng” (căn cứ vào thời hạn phải thu là ngắn hạn hay dài hạn).

b. Công ty Nhà đầu tư cho công ty nhận đầu tư vay và phải trả lãi thì công ty Nhà đầu tư sẽ phải hạch toán khoản cho vay này vào các tài khoản 128 – “Đầu tư ngắn hạn khác” hoặc Tài khoản 228 – “Đầu tư dài hạn khác” (tuỳ thuộc vào thời hạn cho vay là ngắn hạn hay dài hạn) và trình bày trên BCĐKT riêng ở các chỉ tiêu “Đầu tư ngắn hạn” hoặc “Đầu tư dài hạn khác”. Riêng đối với trường hợp công ty mẹ cho công ty con vay không chịu lãi (cho vay không có tính chất là đầu tư) thì được phản ánh vào tài khoản 136 – “Phải thu nội bộ” và trình bày trên BCĐKT riêng ở chỉ tiêu “Phải thu nội bộ”. PTĐ - BBT Web

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: