Việc sử dụng tỷ giá hối đoái

  • Robot
  • 531
  • 0
Một số doanh nghiệp có vướng mắc về việc sử dụng tỷ giá hối đoái nào khi chuyển đổi báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam để nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp doanh nghiệp được chấp thuận cho sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ chính thức trong ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính?

Trả lời

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức đã được Bộ Tài chính chấp thuận cho sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ chính thức trong ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính, tỷ giá hối đoái quy định sử dụng để quy đổi báo cáo tài chính cuối kỳ kế toán năm ra Đồng Việt Nam để gửi cho các cơ quan quản lý Nhà nước là tỷ giá hối đoái bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày cuối kỳ kế toán năm. Tỷ giá này được sử dụng để quy đổi cho tất cả các khoản mục trên báo cáo tài chính năm.