Việc xử lý khoản triết khấu hoặc phụ trội trái phiếu?

  • Cassandra Kuhlman
  • Dec 14, 2014
  • 660
Câu hỏi:
Theo hướng dẫn tại Quyết định số 15/2006/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp thì: - Triết khấu trái phiếu được phân bổ dần để tính vào chi phí đi vay từng kỳ trong suốt thời hạn của trái phiếu. - Phụ trội trái phiếu được phân bổ dần để giảm trừ chi phí đi vay từng kỳ trong suốt thời hạn của trái phiếu. Vậy xin hỏi theo qui định hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp thì việc xử lý khoản triết khấu hoặc phụ trội trái phiếu về thuế TNDN có thống nhất cách xử lý như trên của Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán để xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay xử lý cách khác? Nếu xử lý khác thì theo qui định nào?
Trả lời:

Các văn bản hiện hành về thuế TNDN chưa qui định cách xử lý khác so với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp về kế toán các khoản triết khấu trái phiếu hoặc phụ trội trái phiếu khi phát hành trái phiếu.

Rating:
Comment
Guest
  • Đăng nhập bởi MXH: