Việc xử lý như thế nào khi hợp nhất báo cáo tài chính?

  • Robot
  • 577
  • 0
Một số doanh nghiệp FDI đã được chấp thuận kỳ kế toán năm 12 tháng tròn (ví dụ: Từ 15/02 năm trước đến 14/02 năm sau). Hiện nay, theo quy định của Luật Kế toán ngày 17/06/2003 và Thông tư 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính yêu cầu kỳ kế toán năm khác với năm dương lịch phải là tròn quý thì xử lý như thế nào. Nếu Công ty Mẹ ở nước ngoài có kỳ kế toán năm khác với công ty con ở Việt Nam thì xử lý như thế nào khi hợp nhất báo cáo tài chính?

Trả lời

Chỉ có 4 kỳ kế toán năm: Từ 01/01 đến 31/12; từ 01/04 đến 31/03 năm sau; từ 01/07 đến 30/06 năm sau; từ 01/10 đến 30/09 năm sau. Theo quy định tại đoạn 16, 17, chuẩn mực kế toán số 25, Các báo cáo tài chính lập vào thời điểm cách nhau 3 tháng vẫn có thể sử dụng để lập báo cáo tài chính hợp nhất. Tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc nhất quán, độ dài của kỳ báo cáo và sự khác nhau về thời điểm lập báo cáo tài chính phải thống nhất qua các thời kỳ.