Xử lý khi viết sai thuế suất trên hóa đơn?

  • Ke Toan Gioi
  • 1786
  • 0

Kế toán giỏi cho tôi hỏi: trường hợp tôi viết hóa đơn sai mục thuế suất thì xử lý như thế nào?

Trả lời

=Chào bạn, trường hợp của bạn đã xuất hóa đơn GTGT nhưng biết sai mục thuế suất. tuy nhiên bạn không nêu rõ là hóa đơn đã giao cho khách hay chưa, đã kê khai thuế chưa? cơ quan thuế đã phát hiện ra chưa?

Nên chúng tôi xin chia làm 2 trường hợp giải quyết vẫn đề như sau:

1. Trường hợp I: Cơ quan thuế chưa phát hiện hóa đơn sai thuế suất

Trong trường hợp này mời bạn tham khảo bài viết sau của chúng tôi để xử lý hóa đơn của bên bạn

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VIẾT SAI HÓA ĐƠN

2. Trường hợp II: Cơ quan thuế đã phát hiện hóa đơn sai thuế suất:

 Căn cứ vào Điều 12, Khoản 5 thông tư 219/2013/TT-BTC   quy định phương pháp khấu trừ thuế như sau:

“Trường hợp hoá đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hoá đơn; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

……

Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT. Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hoá đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn.”

=> Như vậy theo quy định trên nếu doanh nghiệp viết sai thuế suất trên hóa đơn mà doanh nghiệp chưa tự điều chỉnh thì khi cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

– Trường hợp thuế suất trên hóa đơn cao hơn thuế suất quy định:

+ Đối với doanh nghiệp bán: Phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất ghi trên hóa đơn

+ Đối với doanh nghiệp mua: Phải kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế GTGT.

– Trường hợp thuế suất trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định:

+ Đối với doanh nghiệp bán: Phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của văn bản pháp luật về thuế GTGT.

+ Đối với doanh nghiệp mua: Phải kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn.