Xuất hàng hóa tiêu dùng nội bộ

  • Ke Toan Gioi
  • 824
  • 0
Em xin hỏi: Xuất hàng hóa tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn GTGT không hay chỉ cần dùng phiếu xuất kho?

Trả lời

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Căn cứ tiết b Khoản 1 Điều 16 TT 39/2014/TT-BTC hướng dẫn:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”

Theo điểm 2.4 Phụ lục 4 TT 39/2014/TT-BTC thì khi sử dụng hàng hóa dịch vụ để xuất tiêu dùng nội bộ thì:

Trường hợp viết hóa đơn đối với hàng hóa dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ: thì doanh nghiệp cần phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng). Trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán bình thường.

Tuy nhiên từ ngày 1/9/2014 thực hiện theo thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:

+ Khi xuất hàng hóa dịch vụ để tiêu dùng nội bộ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì: không phải tính nộp thuế GTGT – Nhưng vẫn phải xuất hóa đơn ghi giá là giá chưa thuế, dòng thuế suất và tiền thuế không ghi mà gạch chéo.

+ Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh thì không phải xuất hóa đơn mà sử dụng phiếu xuất kho.

+Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dụng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thi, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai khấu trừ theo quy định.

+Khi xuất hàng hóa – dịch vụ mà không phục vụ cho sản xuất kinh doanh thì phải xuất hóa đơn như bán cho khách hàng, kê khai thuế như bình thường.